REGULAMIN USŁUG INTERNETOWYCH ORAZ KONTA UŻYTKOWNIKA SMARTASS

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników indywidualnych z Serwisu oraz Aplikacji Mobilnej o nazwie SMARTASS oraz zasady świadczenia przez SMARTASS usług drogą elektroniczną.

1.2. Właścicielem Serwisu (zdefiniowanego poniżej), uprawnionym do dysponowania jego zasobami jest Smartass Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 43A, lokal U1, 00-855 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001036070, REGON: 525306356, NIP: 5273056344 (dalej „Spółka”).

1.3.       Kontakt z SMARTASS odbywa się poprzez:

1.3.1.   adres poczty elektronicznej: [email protected];

1.3.2.   pod numerem telefonu: +48 570 855 043;

1.3.3.   adres: ul. Grzybowska 43A / lok. U1, 00-855 Warszawa;

1.3.4.   poprzez linki do serwisów internetowych Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, które są dostępne na stronie internetowej https://smartass.club/pl/warsaw

1.4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w stopce Serwisu oraz w Aplikacji Mobilnej, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie w każdej chwili na trwałym nośniku. 

2. DEFINICJE

2.1. Aplikacja Mobilna – aplikacja mobilna pod nazwą „SMARTASS”, przeznaczona do zainstalowania na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android lub iOS, dostarczana przez Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością "Smartass" z siedzibą w Kijowie przy ul. Zhylianska 41A. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej odbywa się na zasadach opisanych w Warunkach Użytkowania dostępnych w Aplikacji Mobilnej. Aplikacja Mobilna umożliwia Użytkownikowi zawarcie z SMARTASS umowy o świadczenie usług fitness oraz umowy o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta, w sposób i na zasadach opisanych szczegółowo w niniejszym Regulaminie. 

2.2. Konto – konto zarejestrowanego Użytkownika. Po rejestracji w Serwisie lub / i w Aplikacji Mobilnej, Użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich funkcjonalności dostępnych w ramach Konta dla użytkowników Serwisu lub / i Aplikacji Mobilnej.

2.3. Usługi Online - Aplikacja Mobilna i Serwis

2.4. SMARTASS Warsaw lub Klub – klub fitness z siedzibą w Warszawie, prowadzony przez Spółkę. 

2.5. Regulamin – niniejszy Regulamin.

2.6. Regulamin Smartass – regulamin SMARTASS Warsaw, dostępny pod adresem https://smartass.club/pl/warsaw. Nawet jeżeli w niniejszym Regulaminie nie ma bezpośredniego linku do Regulaminu Klubu, postanowienia Regulaminu Klubu mają zastosowanie w całości do Użytkowników znajdujących się bezpośrednio w Klubie.

2.7. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez SMARTASS pod adresem https://smartass.club/pl/warsaw

2.8. Usługi – usługi świadczone przez SMARTASS, wskazane szczegółowo w pkt. 3.1 Regulaminu. 

2.9. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która odwiedza Serwis, pobiera i korzysta z Aplikacji Mobilnej lub korzysta z jednej lub większej liczby Usług lub funkcji opisanych w niniejszym Regulaminie.

2.10. Polityka Prywatności – zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu, dostępne w zakładce „Polityka Prywatności”, do której link zamieszczony został w stopce Serwisu oraz w Aplikacji Mobilnej.  

 

3. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SMARTASS

3.1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad świadczenia drogą elektroniczną przez SMARTASS na rzecz Użytkownika następujących Usług:

3.1.1.   dostęp do treści Serwisu;
3.1.2.   prowadzenie Konta;
3.1.3.   zawieranie umów o świadczenie usług fitness i innych usług opisanych w Regulaminie Klubu;
3.1.4.   newsletter;
3.1.5.   korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych przez SMARTASS w ramach Serwisu czy Aplikacji Mobilnej.

3.1.6. Dostęp do treści Aplikacji Mobilnej.

4.    KORZYSTANIE Z SERWISU


4.1. Każdy z Serwisów Internetowych ma charakter informacyjny i przeznaczony jest do prezentacji ofert SMARTASS oraz przekazywania danych adresowo-kontaktowych, a także udostępniania usług i materiałów, w szczególności materiałów związanych ze świadczonymi przez SMARTASS usługami. Za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej możliwe jest także zawieranie umów pomiędzy SMARTASS a Użytkownikami, w szczególności umów o świadczenie usług fitness.

4.2. Umowa o świadczenie usługi dostępu do Serwisu zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, na czas nieoznaczony z chwilą skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki urządzenia tego Użytkownika adresu URL Serwisu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania prowadzącego do Serwisu (tj. z chwilą wejścia do Serwisu); w tym przypadku, umowa o świadczenie usługi dostępu do Serwisu zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.

4.3. Umowa o udostępnienie treści Aplikacji Mobilnej zawierana jest na zasadach określonych w Regulaminie na czas nieoznaczony od chwili pomyślnego pobrania i zainstalowania Aplikacji Mobilnej na urządzeniu mobilnym Użytkownika; w tym przypadku umowa o udostępnienie treści Aplikacji Mobilnej ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Aplikacji Mobilnej z urządzenia mobilnego Użytkownika.

4.4. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

4.4.1.     podłączone do Internetu urządzenie z zainstalowaną i gotową do pracy przeglądarką internetową obsługującą HTML5 oraz format PDF;

4.4.2.     włączenie w przeglądarce internetowej cookies oraz javascript.

4.5. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących wymagań technicznych:

4.5.1. urządzenie podłączone do Internetu z zainstalowanym i gotowym do działania systemem iOS 16 lub Android 6.0.

4.6. Rekomendowana rozdzielczość ekranu przy wyświetlaniu Serwisu to 1920 pikseli.

4.7. Za korzystanie z Serwisu nie są naliczane i pobierane jakiekolwiek opłaty.

4.8. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usług Online zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, przysługujących SMARTASS lub osobom trzecim.

4.9. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Usług Online wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

4.10. Użytkownik obowiązany jest nie podejmować jakichkolwiek działań, które miałyby wpływ na poprawne funkcjonowanie Serwisu. W szczególności zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w treści zamieszczane na stronach Serwisu.

4.11. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika z wykorzystaniem Usług Online treści o charakterze bezprawnym. W przypadku korzystania z udostępnionych w Serwisie formularzy, Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych.

4.12. W żadnym wypadku Usługi Online nie mogą być interpretowane jako udzielanie Użytkownikom jakichkolwiek profesjonalnych porad sportowych, zachęcanie ich do uprawiania sportu lub informowanie Użytkowników w jakikolwiek sposób o ich zdrowiu, a także prowadzenie jakiejkolwiek innej działalności w jakimkolwiek innym celu, nieokreślonym wyraźnie w niniejszym Regulaminie.

4.13. Istnieją pewne rodzaje zabronionego korzystania z Usług Online, w tym takie, z których nie zawsze korzystają Użytkownicy:

4.13.1.  Postępować nieuczciwie lub nieprofesjonalnie, zachowując się nieprofesjonalnie lub publikując niewłaściwe, niedokładne lub niechciane informacje i / lub treści w Usługach Online;

4.13.2.   Kopiować, licencjonować, udzielać sublicencji, publikować, nadawać, transmitować, rozpowszechniać, wykonywać, wyświetlać, sprzedawać, zmieniać markę lub w inny sposób przekazywać informacje znalezione w Usługach Online;

4.13.3.   Inżynieria wsteczna, dekompilacja, deasemblacja, odszyfrowanie lub podejmowanie innych prób uzyskania kodu źródłowego jakiejkolwiek podstawowej własności intelektualnej wykorzystywanej w związku z Usługami Online;

4.13.4.   Tworzyć profil użytkownika dla kogokolwiek innego niż ty lub w inny sposób używać lub próbować użyć konta innego użytkownika bez naszej zgody;

4.13.5.   Wykorzystywać informacje i / lub treści, które przeglądasz i / lub otrzymujesz z Usług Online, aby świadczyć usługi konkurencyjne w stosunku do Usług Online lub naszej działalności SMARTASS;

4.13.6.   Sugerować lub oświadczać, bezpośrednio lub pośrednio, że Użytkownik jest powiązany ze SMARTASS lub w jakikolwiek sposób otrzymuje wsparcie lub publiczne uznanie od SMARTASS;

4.13.7.   Dostosowywać, modyfikować lub tworzyć dzieła pochodne w oparciu o Usługi Online lub technologię leżącą u podstaw Usług Online lub któregokolwiek z ich komponentów;

4.13.8.   Wynajmować, pożyczać, handlować lub sprzedawać / odsprzedawać dostęp do Usług Online lub wszelkich informacji w nich zawartych.

 
5.    KONTO


5.1. W ramach Konta Użytkownika, SMARTASS zapewnia Użytkownikowi dostęp do następujących usług i funkcjonalności: 


5.1.1.   dostęp do Konta i jego utrzymanie;
5.1.2.   umożliwienie Użytkownikowi dostępu do historii zakupów, rezerwacji i zrealizowanych zajęć;
5.1.3.   możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług fitness;
5.1.4.   możliwość dokonania rezerwacji miejsca na zajęciach;
5.1.5.   możliwość dokonania rezerwacji terminu treningu personalnego.

5.2. W ramach Konta Użytkownika, SMARTASS poprzez Aplikację Mobilną zapewnia Użytkownikowi dostęp do następujących usług i funkcjonalności:

5.2.1. dostęp do Konta i jego obsługa;

5.2.2. udostępnienie Użytkownikowi historii zakupów, rezerwacji i zajęć;

5.2.3. możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług fitness;

5.2.4. możliwość rezerwacji miejsca na zajęciach;

5.2.5. możliwość pozostawienia opinii o treningu i napiwków dla trenera;

5.2.6. możliwość obserwowania znajomych i śledzenia, w jakich szkoleniach uczestniczą;

5.2.7. możliwość udzielenia pierwszego bezpłatnego treningu lub opłacenia dowolnego pakietu zajęć osobie kontaktowej z książki adresowej lub pod numerem telefonu;

5.2.9. możliwość ukrycia własnego profilu, tak aby inni odwiedzający Klub nie mogli śledzić Twojej aktywności;

5.2.10. możliwość zamówienia posiłku lub napoju w restauracji na terenie Smartass.

5.3. Usługa prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie lub Aplikacji Mobilnej. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta zostaje zawarta z chwilą skutecznego przesłania do SMARTASS przez Użytkownika prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego i dokonaniu rejestracji. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego polega w szczególności na poprawnym wypełnieniu, aktualnymi danymi, wszystkich pól oznaczonych jako obowiązkowe, zaakceptowaniu Regulaminu oraz wyrażeniu wymaganych zgód. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”. Usługa prowadzenia Konta jest bezpłatna.

5.4. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o prowadzenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu 5.2. niniejszego paragrafu. Postanowienia 11.1-11.6 stosuje się odpowiednio.

5.5. Przed zarejestrowaniem Konta w Serwisie lub Aplikacji Mobilnej, Użytkownik powinien zapoznać się dokładnie z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności.  

5.6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, SMARTASS, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

5.7. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta przesyłane jest Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w ramach Konta.

5.8. SMARTASS nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika danych do logowania do Konta osobom trzecim.

6.    UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG FITNESS


6.1. Umowy o świadczenie usług fitness w ramach Serwisu lub Aplikacji Mobilnej można zawierać całą dobę przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresu przerw technicznych i konserwacyjnych. 

6.2. Aby zawrzeć umowę o świadczenie usług fitness, Użytkownik powinien:

6.2.1. W koncie uzupełnić dane karty płatniczej, z której w przyszłości dokonywana będzie płatność;

6.2.2. wybrać interesujący go pakiet, abonament lub trening indywidualny, wyrazić zgodę na niniejszy Regulamin oraz Regulamin Klubu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola i kliknąć przycisk „Kup”, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie fitness usług pomiędzy Użytkownikiem a SMARTASS na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Klubu, zgodnie z wybranym pakietem, abonamentem lub treningiem indywidualnym.

6.3. Po kliknięciu przez Użytkownika przycisku, o którym mowa w pkt 6.2.2 powyżej i pobraniu z jego karty kwoty pakietu, abonamentu lub treningu indywidualnego, odpowiedni pakiet, abonament lub trening indywidualny zostanie zaksięgowane na saldzie Użytkownika w ramach Usług Online.

6.4. Po otrzymaniu płatności od Użytkownika, SMARTASS niezwłocznie przesyła Użytkownikowi, w formie wiadomości e-mail (na adres e-mail podany przez Użytkownika przy dokonywaniu zakupu), potwierdzenie zawarcia umowy.

6.5. Umowa sprzedaży, o treści zgodnej z Regulaminem, zawierana jest w języku polskim.

6.6. Ceny pakietów, subskrypcji, pojedynczych wejściówek oraz innych Usług podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz ewentualne inne opłaty. 

6.7. Użytkownik może dokonać płatności za pośrednictwem płatności elektronicznej kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym. Realizacja zakupu rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez SMARTASS potwierdzenia dokonania zakupu oraz po otrzymaniu przez SMARTASS informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika. 

6.8. W przypadku dokonania przez Użytkownika zakupu pakietu, opłata za wybraną Usługę jest pobierana jednorazowo przez cały okres ważności, przy wykorzystaniu wybranej przez Użytkownika metody płatności. Automatyczne pobieranie opłat nie występuje w przyszłości. Informacje o dostępnych sposobach płatności dostępne są pod adresem: https://smartass.club/pl/warsaw.

6.9. Wybraną metodę płatności, o której mowa w pkt. 6.8 powyżej można zaktualizować w ramach Konta w każdym czasie. 

6.10. Użytkownik może zrezygnować z danej subskrypcji w dowolnym momencie, przy czym dostęp do zakupionej Usługi będzie zapewniony do końca okresu rozliczeniowego. Płatności są bezzwrotne – SMARTASS nie zwraca środków z tytułu niewykorzystania w całości zakupionych Usług. Rezygnacji można dokonać za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności, dostępnej w ramach Konta. W przypadku rezygnacji dokonanej najpóźniej przedostatniego dnia trwającego okresu rozliczeniowego, nowy okres rozliczeniowy nie rozpocznie się.

7.    REZERWACJE

7.1. Po zalogowaniu do Konta i zawarciu umowy o świadczenie usług fitness Użytkownik ma możliwość:

7.1.1.   dokonania rezerwacji na wybrane przez siebie zajęcia, wskazane w grafiku udostępnionym w Serwisie lub Aplikacji Mobilnej;
7.1.2.   zamawiania dania lub napoju w kawiarni na terenie SMARTASS w Serwisie lub w Aplikacji Mobilnej;
7.1.3.   wpisania się na listę rezerwową na wybrane zajęcia; 

7.2. W celu dokonania rezerwacji, Użytkownik powinien wybrać interesujące go zajęcia, termin, spośród zajęć i terminów dostępnych w Serwisie lub Aplikacji Mobilnej, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi w Serwisie lub Aplikacji Mobilnej.

7.3. Zasady dokonywania, niewykorzystania i anulowania rezerwacji otrzymania Usług są następujące:

  • Rejestrację na trening można w każdej chwili anulować w Serwisie, Aplikacji Mobilnej lub dzwoniąc do recepcji Klubu.
  • Treningi zawsze są zwracane na saldo Użytkownika w ramach Usług Online, za wyjątkiem następujących przypadków:

1) W przypadku odwołania szkolenia na mniej niż 6 godzin przed jego rozpoczęciem;

2) W przypadku odwołania treningu porannego po godzinie 22:00 dnia poprzedniego (nawet jeśli do jego rozpoczęcia pozostało więcej niż 6 godzin);

3) Jeżeli Użytkownik został zarejestrowany na szkolenie i nie wziął w nim udziału bez uprzedniego anulowania rejestracji;

4) W przypadku spóźnienia na trening.

8. POZOSTAŁE FUNKCJONALNOŚCI

8.1. Serwis zawiera przekierowania do informacji i usług świadczonych za pośrednictwem innych serwisów, w tym w szczególności przekierowania do oficjalnych profili SMARTASS w serwisach społecznościowych (Instagram oraz Facebook).

8.2. W sytuacji opisanej w pkt. 8.1 powyżej, stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez podmioty trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a SMARTASS nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a tym podmiotem trzecim. Odpowiedzialność za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez podmioty trzecie określają odpowiednie umowy zawierane przez Użytkownika z tymi podmiotami trzecimi.

8.3. W ramach Aplikacji Mobilnej, SMARTASS udostępnia Użytkownikom dział «Aktualności», zawierający treści merytoryczne oraz informacyjne, związane z bieżącą działalnością Klubu, w tym treści dotyczące usług świadczonych przez SMARTASS. Treść działu jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich Użytkowników.

9. NEWSLETTER


9.1. SMARTASS świadczy bezpłatnie, wybranym Użytkownikom, usługę newslettera polegającą na przesyłaniu zamówionych informacji, ofert oraz innych treści o charakterze handlowo-marketingowym.

9.2. Umowa o świadczenie usługi newslettera zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, na czas nieoznaczony, z chwilą dokonania zapisu na newsletter, zgodnie z pkt. 9.4 poniżej.

9.3. Umowa o świadczenie usługi newslettera ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez SMARTASS wiadomości od Użytkownika o chęci rezygnacji z otrzymywania newslettera lub z chwilą wycofania przez Użytkownika zgody na otrzymywanie materiałów o charakterze handlowo-marketingowym. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że po rezygnacji z newslettera może przegapić ważne wiadomości od SMARTASS, w tym dotyczące Użytkownika, dlatego też w przypadku takiej rezygnacji bierze na siebie ryzyko i odpowiedzialność za brak możliwości przekazania mu odpowiednich informacji.

9.4. Zapis na newsletter następuje poprzez wykonanie następujących czynności:

9.4.1.   uzupełnienie przez Użytkownika formularza zapisu dostępnego w ramach Serwisu w zakresie adresu e-mail,
9.4.2.   zaznaczenia wymaganych zgód,
9.4.3.   wciśnięcie przycisku „Zapisz się do newslettera”.

9.5. W ramach usługi dystrybucji newslettera SMARTASS zobowiązuje się do przesyłania zarejestrowanemu Użytkownikowi newsletter na adres e-mail podany w formularzu. SMARTASS samodzielnie określa regularność, czas, treść i formę takiego newslettera z uwzględnieniem wymagań obowiązującego prawa dotyczącego SMARTASS. Newsletter może mieć charakter informacyjno-poradnikowy lub marketingowy.

9.6. Użytkownik jest zobowiązany do podania w ramach formularza prawdziwych i prawidłowych danych, w szczególności niezbędnych do realizacji usługi.

10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 

10.1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących działania Serwisu, Aplikacji Mobilnej, Konta i ich funkcjonalności oraz dokonanych zakupów karnetów, subskrypcji, pojedynczych wejść lub pakietów, Użytkownik może złożyć reklamację, poprzez przesłanie wiadomości mailowej pod adres wskazany w pkt. 1.3.1 powyżej. 

10.2. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.

10.3. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu, Regulaminu Klubu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY


11.1. Użytkownik ma prawo odstąpienia od każdej umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu, umowy o świadczenie usług fitness oraz umowy o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy.

11.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Użytkownik powinien poinformować SMARTASS o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wysłanym listem lub e-mailem z kopią dowodu potwierdzającego tożsamość). W razie odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną (np. e-mailowo), SMARTASS niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku otrzymanie takiego oświadczenia. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w pkt. 11.1. 

11.3. Jeżeli Użytkownik odstąpi od umowy o świadczenie usług fitness w 14-dniowym okresie, zostanie obciążony opłatą za korzystanie z usług w okresie poprzedzającym odstąpienie od umowy, proporcjonalnie do zakresu lub okresu skorzystania z usług, w zależności od zakupionego rodzaju karnetu, subskrypcji, typu zajęć lub pakietu. Za skorzystanie z usług uznaje się także nieodwołanie rezerwacji zajęć w terminie, zgodnie z pkt. 9.3-9.5 Regulaminu SMARTASS. Opłata ta zostanie potrącona przez SMARTASS z należności podlegających zwrotowi na rzecz Użytkownika.

11.4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności zaś w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli SMARTASS wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez SMARTASS utraci prawo odstąpienia od umowy. Za spełnienie świadczenia uznaje się także nieodwołanie rezerwacji zajęć w terminie, zgodnie z pkt. 9.3-9.5 Regulaminu SMARTASS.

11.5. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. 

11.6. SMARTASS dokonuje zwrotu należności osobie, która skutecznie odstąpiła od umowy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia, w taki sam sposób, w jaki należność została zapłacona, chyba że osoba wyraźnie zgodziła się na inny sposób zwrotu.

12. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

12.1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), SMARTASS informuje, że pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr jest dostępna internetowa platforma ODR, służąca do pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej, chcącymi korzystać z pozasądowych metod rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.

12.2. SMARTASS informuje, że o ile taki obowiązek nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, SMARTASS nie korzysta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń (pozasądowego rozwiązywania sporów). Ponadto SMARTASS nie zobowiązuje się do korzystania z platformy ODR, o której mowa w pkt 12.1 powyżej.

12.3. W przypadku sporu z SMARTASS, Użytkownik może zwrócić się o pomoc i poradę do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub do organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

 
13. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

13.1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na zasadach opisanych w Polityce Prywatności, dostępnej w zakładce „Polityka Prywatności”, do której link zamieszczony został w stopce Serwisu oraz w Aplikacji Mobilnej.

14. ZMIANY REGULAMINU
 

14.1. SMARTASS z uzasadnionych przyczyn jest uprawniona do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności:

14.1.1. zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na SMARTASS obowiązek określonej modyfikacji tej treści;

14.1.2. wydanie przez organy administracji publicznej, w tym w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie, w jakim ww. akty administracyjne modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na SMARTASS obowiązek określonej modyfikacji tej treści;

14.1.3. wprowadzenie przez SMARTASS nowych funkcjonalności lub usług w ramach Serwisu, Aplikacji Mobilnej lub Konta lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie dotyczącym takich nowych funkcjonalności lub usług;

14.1.4. wprowadzanie przez SMARTASS nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który jest obiektywnie niezbędny i bezpośrednio związany z wprowadzeniem lub modyfikacją ww. systemów informatycznych;

14.1.5. powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że postanowienia umowne analogiczne do tych stosowanych przez SMARTASS mogą być sprzeczne z prawem w tym w szczególności z prawem ochrony konsumentów – w tym przypadku zmiana treści zawartej umowy będzie dopuszczalna, o ile przy wszechstronnym rozpatrzeniu okoliczności danej sprawy będzie można obiektywnie uznać, że z punktu widzenia przeciętnego klienta SMARTASS proponowana zmiana jest na korzyść takiego klienta;

14.1.6. Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub przez wzgląd na większą przejrzystość jego postanowień dla Użytkowników – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na dostosowanie Regulaminu do przepisów prawa lub uzyskanie większej przejrzystości jego postanowień.

14.2. SMARTASS informuje Użytkownika poprzez publikację w Serwisie oraz w Aplikacji Mobilnej co najmniej o:

14.2.1.    treści planowanej zmiany Regulaminu;

14.2.2.    dacie wejścia zmiany w życie;

14.2.3.    jednolitej treści Regulaminu po zmianach.

14.3. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili wyraźnie wskazanej przez SMARTASS, po ich publikacji w Serwisie oraz w Aplikacji Mobilnej, dla wszystkich umów zawartych po tej dacie.

14.4. SMARTASS poinformuje Użytkowników posiadających Konto oraz Użytkowników, którzy zawarli z SMARTASS umowę o świadczenie usług fitness o dokonaniu zmiany Regulaminu drogą mailową, na adres e-mail wskazany w przy zawarciu danej umowy. Uważa się, że Użytkownik wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli w ciągu 14 dni od dnia poinformowania o dokonaniu zmiany Regulaminu, w sposób wskazany w niniejszym punkcie, nie poinformował SMARTASS o chęci odstąpienia od umowy prowadzenia Konta lub dowolnej umowy o świadczenie usług fitness. 

14.5. Odstąpienie, o którym mowa w pkt. 14.4 powyżej nastąpi w sposób oraz na zasadach określonych w sekcji 11 Regulaminu. 

14.6. Jeśli w wyniku zmian w niniejszym Regulaminie lub z innych powodów Użytkownik uważa niniejszy Regulamin lub Regulamin Klubu za nieakceptowalny, ma on prawo swobodnie dokonać rezygnacji ze swojej rejestracji w Usługach Online i / lub usunąć komponenty Usług Online ze swojego urządzenia.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 lutego 2024 r. 

15.2. SMARTASS posiada wyłączne prawa do zdjęć, filmów i materiałów drukowanych wyprodukowanych lub stworzonych przez siebie lub na jego zlecenie w ramach działalności Klubu, a także do korzystania z franczyzy i znaku towarowego SMARTASS (znak towarowy towarów i usług).

15.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Użytkownika, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.

15.4. Spory wynikające z Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Użytkownikami a SMARTASS na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

15.5. Regulamin został sporządzony w wersji polskiej i angielskiej. W przypadku rozbieżności pomiędzy tymi wersjami, obowiązuje wersja polska.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU
 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: SMARTASS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-855) przy ul. Grzybowskiej 43A / lok. U1, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu: ____________, adres: ul. Grzybowska 43A / lok. U1, 00-855 Warszawa;

Nadawca [w tym miejscu należy wpisać dane identyfikacyjne Konsumenta, tj. imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, adres)]: ……………………………………………… . 

– Ja, niżej podpisany / podpisana, niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi [w tym miejscu należy wskazać daną Usługę] zawartej drogą elektroniczną w dniu …………………………………… . 

– Imię i nazwisko osoby odstępującej od umowy.

– Podpis osoby odstępującej od umowy (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej).

– Miejscowość i data.

REGULAMIN WIZYT DO KLUBÓW SPORTOWYCH SMARTASS

1. Informujemy, że prawo do odwiedzania naszego klubu sportowego możesz uzyskać wykupując karnet zarówno poprzez Aplikację, jak i poprzez naszą stronę internetową https://smartass.club/pl/warsaw, płacąc za treningi w naszej kasie lub po prostu uzyskując prawo do bezpłatnego próbnego treningu – wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Niezależnie jednak od tego w jaki sposób nabyłeś prawo do takiej wizyty, masz obowiązek ustalenia i przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu wizyt do naszego klubu sportowego SMARTASS.

2. Bezwarunkowe zrozumienie, akceptacja i przestrzeganie niniejszego regulaminu wizyt w Klubie jest obowiązkowym warunkiem wizyt w Klubie. Jeżeli nie zgadzasz się z treścią niniejszego regulaminu wizyt lub niektórymi jego postanowieniami, to my, jako administracja Klubu, nalegamy, abyś nie wykupywał(a) karnetów lub jednorazowych treningów w Klubie.

3. Faktem akceptacji niniejszego regulaminu wizyt i momentem zaakceptowania jego treści i postanowień jest moment kliknięcia przycisku „Kontynuuj” przed przystąpieniem do płatności za trening (cykl treningowy itp.) w przypadku odpłatnej wizyty w Klubie lub wypełniając ankietę odwiedzającego podczas wizyty bezpłatnej, będziesz mógł(a) przystąpić do płatności, jeśli wcześniej nie potwierdziłeś(aś), że zapoznałeś(aś) się z niniejszym regulaminem zwiedzania.

4. W Klubie świadczone są następujące usługi: trening cardio; trening funkcjonalny z wykorzystaniem pętli TRX, wioślarzy, rowerów powietrznych, lin, hantli kettlebell, hantli, piłek lekarskich itp.; trening bokserski; treningi mające na celu zwiększenie elastyczności ciała (stretching, barre); pilates; cycle; zajęcia jogi; taniec. Każda z powyższych usług może być świadczona w formie treningów indywidualnych i grupowych odbywających się na terenie Klubu lub treningów grupowych poza Klubem. Do usług objętych niniejszym regulaminem należy także: sprzedaż żywności i napojów w strefie mini-restauracji lub restauracji; masaże i zabiegi spa. Lista usług nie jest wyczerpująca i może być okresowo zmieniana oraz uzupełniana przez SMARTASS.

5. Odwiedzając klub, potwierdzasz i uznajesz, że jesteś w wystarczającej kondycji fizycznej, aby móc odwiedzać kluby sportowe i uczestniczyć w treningach o różnej intensywności. Oświadczasz również, że posiadasz wystarczające umiejętności, możliwości i stan zdrowia, aby uczestniczyć w wybranych przez Ciebie treningach lub cyklach treningowych.

6. Potwierdzasz również, że nie masz przeciwwskazań do intensywnej aktywności fizycznej, a także nie masz reakcji alergicznych uniemożliwiających udział w wybranym treningu

7. Informujemy, że nasze treningi prowadzone są zgodnie z naszym unikalnym podejściem, które w szczególności polega na tym, że większość treningów odbywa się w zaciemnionym pomieszczeniu, przy głośnej muzyce i przy dużej liczbie zawodników w różnym wieku i różnej płci.

8. To Ty wybierasz treningi lub cykle treningowe, w których będziesz uczestniczyć. Możemy polecić Ci coś z listy treningów, cykli treningowych czy programów treningowych, które oferujemy, jednak ostateczny wybór zawsze należy do Ciebie.

9. Jeśli spóźnisz się na trening lub nie będziesz mieć odpowiedniego stroju treningowego, aby wziąć w nim udział, możesz nie zostać wpuszczony(a) na odpowiednią sesję treningową, ze zwrotem pieniędzy lub bez. Brak wstępu nie stanowi naruszenia niniejszego regulaminu wizyt przez Klub lub administrację Klubu. Trening, w którym nie uczestniczyłeś(aś) lub nie mogłeś(aś) wziąć udziału  podlega zwrotowi (jak inny trening, ze zwrotem pieniędzy) na Twoje konto Smartass w każdym przypadku, z wyjątkiem następujących przypadków: (i) spóźnisz się na odpowiednią sesję treningową; (ii) nie pojawisz się na wcześniej zarezerwowanym dla Ciebie treningu; (iii) anulujesz rezerwację treningu 6 godzin przed rozpoczęciem danego treningu lub później. Jednakże cena faktycznie zapłacona za niektóre sesje treningowe może zostać Ci zwrócona zgodnie z naszą Polityką zwrotów.

10. Jeżeli nie pojawisz się na treningu zgodnie z harmonogramem lub wyznaczonym terminem lub opuścisz salę treningową w trakcie treningu, wówczas taki opuszczony lub niekompletny trening może zostać Ci zwrócony lub zrekompensowany wyłącznie według uznania administracji Klubu. Domyślnie zwrot ten nie następuje, czego nie można uznać za naruszenie niniejszego regulaminu przez Klub lub administrację Klubu.  

11. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wyboru poszczególnych treningów lub wizyty w Klubie jako całości, gdyż zależy nam na własnym pozytywnym wizerunku i reputacji, a tym bardziej na zdrowiu, bezpieczeństwie i dobrym nastroju gości Klubu, łącznie z tobą osobiście. Odstąpienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może mieć zastosowanie w następnych przypadkach: (i) bycie pod wpływem alkoholu lub narkotyków; (ii) wiek poniżej 18 lat; (iii) widoczne objawy infekcji; (iv) spóźnienie na trening, który już się zaczął; (v) decyzja sądu lub organów władzy; (vi) prowadzenie prac budowlanych, rozbiórkowych, naprawczych, dezynfekcyjnych lub innego rodzaju na sali treningowej, w której zwykle odbywa się Twój trening.

12. Podczas treningu:

12.1. Wszyscy uczestnicy treningu noszą strój sportowy odpowiedni do takiego treningu, natomiast o stosowności ubioru decyduje trener prowadzący takie szkolenie;

12.2. Wszyscy uczestnicy treningu mają obowiązek stosować się do poleceń trenera, w tym dotyczących wielkości obciążeń, treści i czasu trwania ćwiczeń, ogólnych dla wszystkich lub indywidualnych dla każdego uczestnika;

12.3. Wszyscy uczestnicy treningu mają obowiązek stale monitorować swój stan zdrowia i niezwłocznie zgłaszać wszelkie pogorszenie stanu zdrowia trenerowi prowadzącemu odpowiedni trening;

12.4. Uprzejmie prosimy o nie przeszkadzanie i nie utrudnianie innym uczestnikom udziału w treningu, a trenerowi w jego prowadzeniu;

12.5. Rozpoczęcie i zakończenie treningu ustala wyłącznie trener.

13. Udział w treningu nie wiąże się z dodatkowymi wydatkami po stronie uczestników treningów, a wydatki poniesione przez nich z własnej inicjatywy nie są zwracane przez administrację Klubu. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do polecania Państwu indywidualnych programów żywieniowych, produktów lub suplementów diety.

14. Jeżeli zamierzasz dalej odwiedzać nasz Klub, nie polecamy:

14.1. Pić alkohol w klubie, na zewnątrz klubowej restauracji;

14.2. Na terenie Klubu zażywać narkotyki, palić, być pod wpływem narkotyków lub alkoholu;

14.3. Nawoływać do przemocy lub używać jej;

14.4. Zachowywać się w sposób mogący naruszyć prawa i uzasadnione interesy innych osób odwiedzających lub pracowników Klubu, szkodzić ich reputacji i pozytywnemu wizerunkowi, a także reputacji i pozytywnemu wizerunkowi Klubu;

14.5. Psuć lub niszczyć ekwipunek i sprzęt Klubu;

14.6. Przyprowadzanie i pozostawianie małych i małoletnich dzieci bez opieki, a także zwierząt, bez uprzedniej zgody administracji klubu, pod warunkiem, że zawsze będziesz odpowiedzialny za ich zachowanie i konsekwencje takiego zachowania.

15. Informujemy, że na terenie Klubu, w miejscach ogólnodostępnych, a także w miejscach, do których wstęp mają wyłącznie pracownicy, trenerzy i personel Klubu prowadzony jest stały monitoring wizyjny i nagrywanie dźwięku. Robimy to wyłącznie w celu utrzymania porządku, poszukiwania brakujących elementów i ułatwienia rozwiązywania kontrowersyjnych sytuacji, jeśli się pojawią.

16. Zdjęcia i nagrania wideo z treningów grupowych w Klubie mogą zostać wykorzystane przez administrację Klubu w całości lub jako część własnych materiałów marketingowych, bez podawania imion i nazwisk osób ukazanych w tych materiałach. Prosimy pamiętać, że będziemy wykonywać wyłącznie zdjęcia lub filmy całych grup, które będą jedynie tłem odpowiedniego zdjęcia, nagrania wideo lub częścią całego procesu treningu – bez żadnych zbliżeń, chyba że uzgodniliśmy z Tobą na piśmie, że zrobimy zbliżenie. Uznaje się, że Twoja zgoda na takie wykorzystanie została uzyskana poprzez wyrażenie zgody poprzez niniejszy regulamin wizyt w najnowszej wersji. Te zdjęcia i wideo można wykorzystywać na naszych stronach w mediach społecznościowych lub w innych materiałach marketingowych wyłącznie podczas odpowiednich kampanii marketingowych. Jeśli chcesz, możesz w dowolnym momencie wysłać do nas e-mail z prośbą o wycofanie zgody na wykorzystanie Twojego wizerunku, a my usuniemy Twój wizerunek z odpowiednich zdjęć lub wideo, które nie zostały jeszcze opublikowane, wyemitowane ani wydrukowane.

17. Aby uniknąć nieporozumień: w szatniach i prysznicach nie ma monitoringu wideo.

18. Klub i administracja Klubu nie ponoszą odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia lub samopoczucia gości Klubu spowodowane przez:

18.1 niepodanie odpowiednich informacji o swoim stanie zdrowia/aktualnym stanie zdrowia,

18.2 wykonywanie ćwiczeń sprzecznych lub naruszających zalecenia trenera,

18.3 korzystanie z wybranego przez Ciebie sprzętu lub ćwiczeń poza zajęciami pod okiem trenera.

18a. Klub i administracja Klubu ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za pogorszenie stanu zdrowia lub samopoczucia gości Klubu, inne niż określone w pkt. 18, i tylko wtedy, gdy nastąpiło ono w wyniku działania lub zaniechania Klubu i/lub trenera pracującego/zatrudnionego w Klubie nie odpowiedniego dla ogólnie przyjętych zasad wykonywania określonych ćwiczeń w otoczeniu sportowym.

19. Klub i administracja Klubu nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste gości Klubu, w tym przedmioty wartościowe, pozostawione bez opieki. Radzimy również, aby podczas treningu nie używać przedmiotów nie objętych programem treningu lub zalecanych przez trenera, gdyż mogą one zostać zgubione, zniszczone, uszkodzone, zapomniane, przeszkadzać lub odwracać uwagę innych osób.

20. Rejestrując się na trening lub kupując karnet na trening w Klubie należy podać swoje imię, nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że przekazane informacje są kompletne, aktualne i odpowiednie.

21. Dodatkowo podczas Twojej wizyty w Klubie wykorzystujemy własne środki techniczne do otrzymywania i przetwarzania harmonogramu moich wizyt w Klubie oraz zapisów trenerów (instruktorów) o wynikach tych wizyt.