WARUNKI UŻYTKOWANIA

Szanowny Użytkowniku!

Niniejsze Warunki użytkowania („Warunki użytkowania”) określają przepisy i zasady firmy SMARTASS („my”, „nasza”, „SMARTASS”) mające zastosowanie do korzystania przez Ciebie („Ty”, „Twój”) ze strony internetowej SMARTASS, która znajduje się pod adresem https://smartass.club/, a także wszelkiego związanego z nią oprogramowania, aplikacji (w tym aplikacji SMARTASS), usług lub produktów („Serwisy internetowe”).

Dzięki Serwisom internetowym możesz znaleźć lokalizację najbliższego lub najdogodniejszego klubu sportowego SMARTASS („Klub”), poznać jego trenerów oraz listę ich zajęć, a także zarejestrować się na zajęcia w odpowiednim Klubie, zostawić opinię i ocenić odwiedzone zajęcia.

Ponadto, jeśli korzystasz z Serwisów internetowych za pośrednictwem Aplikacji SMARTASS, możesz dowiedzieć się, kto z Twoich znajomych, których numery masz w książce adresowej na Twoim urządzeniu mobilnym, odwiedza jeden z Klubów i kiedy planuje przyjść na kolejne zajęcia. Zwróć uwagę, że po Twojej rejestracji w Serwisach internetowych za pośrednictwem Aplikacji SMARTASS osoby, które zainstalowały aplikację SMARTASS i mają Twój numer na liście kontaktów na swoim urządzeniu mobilnym, również będą mogły dowiedzieć się, na jakie zajęcia chodzisz i kiedy wybierasz się na następne, chyba że skorzystasz z odpowiedniej funkcji Aplikacji do ukrywania profilu.

 1. Korzystanie z Serwisów internetowych oznacza zgodę na wszystkie przepisy zawarte w Warunkach użytkowania, a SMARTASS zachęca do uważnego zapoznania się z niniejszymi Warunkami użytkowania. W przypadku sprzeczności między niniejszymi Warunkami użytkowania a jakąkolwiek inną pisemną lub ustną umową między SMARTASS a Tobą jako osobą fizyczną lub przedstawicielem osoby prawnej, pierwszeństwo i zastosowanie mają Warunki użytkowania. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z DOWOLNYM PRZEPISEM WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, WŁĄCZNIE ZE ZRZECZENIEM SIĘ UDZIAŁU PRZYSIĘGŁYCH W SPORACH DOTYCZĄCYCH TYCH WARUNKÓW, JAK ZAZNACZONO W ROZDZIALE 23, NIE ROZUMIESZ BĄDŹ NIE ZGADZASZ SIĘ NA WYNIKAJĄCE Z TYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA ZOBOWIĄZANIA, NIE KORZYSTAJ Z SERWISÓW INTERNETOWYCH I NATYCHMIAST WYJDŹ ZE SWOICH PROFILI W SERWISACH INTERNETOWYCH, PONIEWAŻ NIE MASZ UPRAWNIEŃ DO KORZYSTANIA Z SERWISÓW INTERNETOWYCH.

 2. Licencja. Zgodnie z przepisami zawartymi w niniejszych Warunkach użytkowania, SMARTASS udziela Ci osobistej niewyłącznej nieprzenoszalnej licencji zwrotnej na dostęp i korzystanie z Serwisów internetowych wyłącznie do osobistego niekomercyjnego użytku. Prawa, które nie zostały wyraźnie Ci przyznane na mocy Warunków użytkowania, nadal przysługują SMARTASS.

 3. Aby mieć prawo do korzystania z Serwisów internetowych, oświadczasz, gwarantujesz i zobowiązujesz się, że: (A) masz co najmniej 18 (osiemnaście) lat; (B) masz pełną zdolność do czynności prawnych i uprawnienia do wyrażenia zgody na niniejsze Warunki użytkowania, a także zgadzasz się na ich przestrzeganie; (C) zgadzając się na niniejsze Warunki użytkowania, nie naruszasz żadnej innej umowy, której stroną jesteś; (D) nie będziesz w żaden sposób i z żadnego powodu ograniczony/-a w korzystaniu z Serwisów internetowych; (E) nie będziesz korzystać z Serwisów internetowych z powodów konkurencyjnych lub niekorzystnych dla SMARTASS; i (F) będziesz miał/-a tylko jeden profil w Serwisach internetowych lub którymkolwiek z ich komponentów (strona internetowa, wszelkie związane z nią oprogramowanie, aplikacje, usługi lub produkty) w dowolnie wybranym momencie.

 4. Ponieważ celem użytkowania Serwisów internetowych jest udział w procesie treningowym w Klubie (czynności rejestracyjne i informacyjne), integralną częścią niniejszych Warunków użytkowania jest również Regulamin klubów sportowych SMARTASS (opisany poniżej), który ma zastosowanie do odwiedzin wszystkich Klubów. Administracja każdego konkretnego Klubu ma prawo doprecyzować lub uzupełnić taki regulamin, jednak takie doprecyzowania lub uzupełnienia nie mogą być sprzeczne z Warunkami użytkowania. Treści zawarte w Serwisach internetowych w żadnym wypadku nie mogą być interpretowane jako udzielanie profesjonalnych porad sportowych, zachęcanie do zajęć sportem, informowanie Cię w jakikolwiek sposób o Twoim zdrowiu lub jakakolwiek inna działalność w jakimkolwiek innym celu, który nie jest wyraźnie określony w niniejszych Warunkach użytkowania.

 5. W niektórych przypadkach trenerzy, masażyści, dietetycy i inni specjaliści, którzy pracują z Tobą w naszych Klubach, nie są naszymi pracownikami, tylko niezależnymi wykonawcami, którzy świadczą indywidualne profesjonalne usługi naszym Gościom. Znamy ich, szanujemy ich pracę i jesteśmy pewni ich wysokich kwalifikacji oraz profesjonalizmu, dlatego pozwalamy im korzystać z naszych pomieszczeń, ale w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za ich porady, programy, które Ci układają, ani za żaden aspekt ich zachowania osobistego.

 6. Brak kontroli. SMARTASS nie ma kontroli nad żadnym aspektem żadnego procesu treningowego w Klubie, w tym, ale nie wyłącznie, nad terminami, jakością, warunkami, wykonaniem lub niewykonaniem, wynikami Twoich zajęć etc. Ponadto SMARTASS nie nadzoruje i nie kontroluje żadnego aspektu procesu treningowego swoich Gości, a Ty jako Gość Klubu samodzielnie odpowiadasz za nadzór i kontrolę nad swoim procesem treningowym, a także nad swoim stanem zdrowotnym i czasem odwiedzania zajęć. Z tego samego powodu SMARTASS nie składa żadnych oświadczeń, gwarancji ani zobowiązań dotyczących jakiegokolwiek aspektu świadczonych usług masażu sportowego.

 7. Taryfy. Serwisy internetowe są udostępniane bezpłatnie. Po wybraniu planu treningowego płacisz za niego zgodnie z naszą ofertą cenową dla odpowiedniego Klubu lub Klubów, które wybrałeś dla zajęć. Wszelkie opóźnienia lub brak płatności, a także zniżki mogą być akceptowane w przypadku odpowiedniego programu rabatowego lub wskutek bezpośrednich negocjacji z managerem Klubu, potwierdzonych pisemnie. We wszystkich innych przypadkach zastrzegamy sobie prawo ograniczyć lub odmówić odwiedzenia Klubu w przypadku opóźnienia lub braku płatności zgodnie z wybranym przez Ciebie planem treningowym. Za swój plan treningowy możesz zapłacić kartą płatniczą za pośrednictwem terminala VPOS lub za pomocą Pay by Link. Akceptowane karty płatnicze: karty debetowe, kredytowe i biznesowe Visa i Mastercard. Transakcje są przeprowadzane za pomocą programów bezpieczeństwa Mastercard Identity Check i VISA Secure. Ze względów bezpieczeństwa maksymalna kwota, jaką możesz zapłacić kartą za plan treningowy, jest ustalana przez bank lub posiadacza karty. Zwrot środków jest możliwy w przypadku pomyłkowej płatności lub płatności wskutek oszustwa, a także w związku z Twoim stanem zdrowia, który uniemożliwia Ci uprawiania ćwiczeń przez cały okres wybranego i opłaconego planu treningowego. Taki stan zdrowia powinien być potwierdzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kwota, zapłacona kartą płatniczą, jest zwracana na tę samą kartę.

 8. Administracja Klubu zbiera i przetwarza Twoje dane osobowe, działając jako operator danych osobowych na zlecenie SMARTASS jako administratora danych osobowych.

 9. Nie przechowujemy informacji o kartach kredytowych i debetowych. Administracja Klubu będzie wykorzystywała Twoje dane osobowe, których nam udzielisz, w celu kontaktu z Tobą, w tym dla przesyłania Ci materiałów marketingowych dotyczących działalności Klubu lub korzystnych ofert, a także w celu wysyłania wiadomości o zmianach w niniejszych Warunkach użytkowania.

 10. Bardziej szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe podczas korzystania z Aplikacji, są przedstawione w naszej Polityce prywatności. Znajdziesz ją tutaj (KLIKNIJ TUTAJ).

 11. Podczas pierwszej wizyty w Klubie możemy Cię poprosić o zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 12. Oświadczasz i gwarantujesz, że zawsze będziesz (A) dbać o bezpieczeństwo i poufność swojego profilu w Serwisach internetowych, w tym, ale nie wyłącznie, swojego loginu i hasła; (B) ponosić odpowiedzialność za wszystkie działania na Twoim profilu, zarówno Twoje, jak i innych osób; (C) niezwłocznie informować nas o nieuprawnionym korzystaniu z Twojego profilu w Serwisach internetowych; (D) ponosić odpowiedzialność za wszelkie koszty, szkody i straty poniesione przez Ciebie lub SMARTASS w wyniku działalności na Twoim profilu w Serwisach internetowych; (E) upewniać się, że wychodzisz ze swojego profilu po zakończeniu każdej sesji.

 13. SMARTASS ma wyłączne prawa do zdjęć, filmów i materiałów drukowanych wykonanych na jego zamówienie w ramach działalności Klubu, a także do franczyzy i znaku towarowego towarów i usług SMARTASS.

 14. Zwracamy uwagę, że istnieją pewne zabronione sposoby korzystania z Serwisów internetowych:

  1. - nieuczciwe lub nieprofesjonalne działania, udział w nieprofesjonalnym zachowaniu lub umieszczanie nieodpowiednich, niedokładnych lub niepożądanych informacji lub treści w Serwisach internetowych;

  2. - kopiowanie, licencjonowanie, udzielanie sublicencji, publikowanie, nadawanie, przekazywanie, rozpowszechnianie, wykonywanie, demonstrowanie, sprzedaż, rebranding lub inne przekazywanie informacji znajdujących się w Serwisach internetowych;

  3. - programowanie zwrotne, dekompilacja, rozkładanie, rozszyfrowywanie lub inne próby uzyskania kodu źródłowego dowolnej podstawowej własności intelektualnej wykorzystywanej w związku z Serwisami internetowymi; 

  4. - zakładanie profilu Użytkownika dla kogokolwiek oprócz siebie lub w inny sposób wykorzystywanie lub próba wykorzystywania profilu innego Użytkownika bez naszej zgody;

  5. - wykorzystywanie informacji lub treści przeglądanych lub pobieranych z Serwisów internetowych w celu świadczenia konkurencyjnych usług względem naszych Serwisów internetowych lub naszej działalności SMARTASS;

  6. - wskazywanie lub oświadczanie, bezpośrednio lub pośrednio, że jest się podmiotem stowarzyszonym ze SMARTASS lub w jakikolwiek sposób otrzymuje się wsparcie lub publiczne uznanie od SMARTASS;

  7. - dostosowywanie, modyfikacja lub tworzenie dzieł pochodnych opartych na Serwisach internetowych lub technologiach, na których oparte są Serwisy internetowe lub jakiekolwiek z ich elementów;

  8. - wynajmowanie, udzielanie leasingu, użyczanie, wymiana, sprzedaż/odsprzedaż dostępu do Serwisów internetowych lub treści w nich zawartych.

 15. W przypadku sporów dotyczących interpretacji tekstu niniejszych Warunków użytkowania za oficjalną uważa się interpretację administracji Klubu.

 16. Możemy zmieniać niniejsze Warunki użytkowania według własnego uznania. Poinformujemy Cię o zmianach za pomocą danych kontaktowych podanych przez Ciebie bezpośrednio lub za pośrednictwem Serwisów internetowych. W celu dalszego korzystania z Serwisów internetowych zostaniesz poproszony o udzielenie wyraźnej i bezpośredniej zgody na zaktualizowaną wersję Warunków użytkowania. Bez takiej zgody Serwisy internetowe nie będą dla Ciebie dostępne.

 17. Zwróć uwagę, że pewne elementy Serwisów internetowych mogą zawierać w swoich zasadach, warunkach użytkowania lub innych podobnych dokumentach niektóre inne przepisy, które w pewnej interpretacji lub kontekście mogą być sprzeczne z niektórymi przepisami lub postanowieniami niniejszych Warunków użytkowania, jednak do takiej sytuacji może dojść wyłącznie w przypadku, jeżeli wynika to z wymogów technicznych lub obowiązujących przepisów prawnych. Co do zasady, należy przyjmować, że wszystkie inne zasady, warunki oraz inne dokumenty elementów Serwisów internetowych są integralną częścią niniejszych Warunków użytkowania, które są wobec nich nadrzędne.

 18. Serwisy internetowe mogą od czasu do czasu zawierać linki do stron internetowych lub aplikacji osób trzecich, w tym, ale nie wyłącznie, licencjodawców lub reklamodawców („Strony internetowe osób trzecich”). SMARTASS nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za Strony internetowe osób trzecich, ich dostępność, informacje lub zawartość, a także za jakiekolwiek wirusy, które mogą się na nich mieścić. Publikacja linków lub innych przekierowań do Stron internetowych osób trzecich nie oznacza ich poparcia ani żadnego powiązania z ich właścicielami lub operatorami. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za weryfikację i decyzję o dostępie do takich Stron internetowych osób trzecich lub korzystanie z nich, w tym za zapoznanie się ze wszelkimi obowiązującymi warunkami lub polityką prywatności, jeśli mają one zastosowanie.

 19. Własność intelektualna. Całość projektu, teksty i grafiki Serwisów internetowych, a także ich wybór i lokalizacja są własnością SMARTASS i są chronione prawem autorskim, przy czym wszystkie prawa są chronione w pełnym zakresie określonym przepisami prawa, które mają zastosowanie. SMARTASS jest zastrzeżonym znakiem towarowym SMARTASS. Obrazy i teksty w Serwisach internetowych, jak również wszystkie nagłówki stron, grafiki, programy komputerowe oparte na HTML używane do tworzenia stron Serwisów internetowych, piktogramy są naszymi znakami towarowymi, znakami usług lub stylem firmowym i nie mogą być używane bez naszej pisemnej zgody. Wszelkie ich wykorzystanie odbywa się na naszą korzyść. Wszystkie inne znaki towarowe, nazwy produktów, nazwy firm lub loga zawarte w Serwisach internetowych są własnością odpowiednich właścicieli.

 20. Jeśli uważasz, że jakiekolwiek materiały z Serwisów internetowych naruszają Twoje prawa autorskie, wyślij na adres [email protected]:

  1. - opis dzieła chronionego prawem autorskim, którego prawa według Ciebie zostały naruszone, w tym adres URL (adres internetowy) lub inne konkretne miejsce w Serwisach internetowych, w którym zamieszczono materiał, który Twoim zdaniem narusza Twoje prawa autorskie;

  2. - wystarczającą ilość informacji, abyśmy mogli znaleźć materiał, i wyjaśnij, dlaczego uważasz, że naruszenie miało miejsce;

  3. - swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail;

  4. - oświadczenie, że uczciwie uważasz, że kwestionowane korzystanie z przedmiotu praw autorskich nie zostało dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub nie jest dozwolone na mocy prawa;

  5. - oświadczenie z potwierdzeniem znajomości ewentualnej kary za fałszywe zeznania, że informacje zawarte w Twoim zawiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub osobą upoważnioną do działania w imieniu właściciela praw autorskich;

  6. - elektroniczny lub fizyczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

 21. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania lub jakiekolwiek zmiany do nich są dla Ciebie nie do przyjęcia, możesz anulować rejestrację w Serwisach internetowych lub usunąć elementy Serwisów internetowych ze swojego urządzenia.

 22. Promujemy sport i fitness we wszystkich krajach. Dlatego w celu maksymalnej promocji chcemy spełnić wszystkie przepisy obowiązujące na terytorium każdego z państw, w których znajdują się nasze Kluby. Dlatego niniejsze Warunki użytkowania są maksymalnie uniwersalne, uwzględniają zasady i przepisy obowiązujące w różnych krajach, jednak ostatecznie prawem właściwym będzie prawo kraju, w którym znajduje się konkretny Klub SMARTASS. Wszelkie spory, żądania, roszczenia, rozbieżności, podstawy do pozwu, pozwy lub rozprawy („Spory”), które powstają w związku z Serwisami internetowymi lub Warunkami użytkowania bądź są w jakikolwiek sposób z nimi związane, są regulowane i interpretowane zgodnie z przepisami prawa tego samego kraju, bez względu na normy kolizyjne. Podlegasz wyłącznej jurysdykcji tego samego kraju i w razie potrzeby powinieneś/powinnaś zwracać do sądu lub odpowiedniej instytucji tego kraju.

 23. Niniejszym nieodwołalnie zrzekasz się prawa do sądu przysięgłych (jeśli jest to przewidziane przez prawo) we wszystkich Sporach z udziałem SMARTASS. Zgadzasz się również zrzec się prawa do wszelkich sporów z udziałem SMARTASS jako przedstawiciel lub uczestnik w jakimkolwiek zbiorowym lub przedstawicielskim powództwie, z wyjątkiem przypadków, gdy takie zrzeczenie jest zabronione przez prawo lub uznane przez sąd za sprzeczne z porządkiem publicznym. W zakresie, w jakim prawo lub sąd zezwala Ci na prowadzenie powództwa zbiorowego lub przedstawicielskiego, zgadzasz się, że (i) strona, która wygra sprawę, nie ma prawa do odszkodowania honorariów adwokackich lub wydatków związanych z prowadzeniem powództwa zbiorowego lub przedstawicielskiego; (ii) nie będziesz składać powództwa lub w inny sposób uczestniczyć w żadnym odszkodowaniu przewidzianym w powództwie zbiorowym lub przedstawicielskim.

 24. Zrzeczenie się gwarancji. SERWISY INTERNETOWE SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE, „JAKI JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, JAWNYCH LUB UKRYTYCH, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, GWARANCJI TYTUŁU PRAWNEGO, ZWYCZAJÓW, WYKORZYSTANIA, PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, NIENARUSZENIA PRAW LUB PRZYDATNOŚCI DO PEWNEGO CELU. W TEN SPOSÓB WPROST ZGADZASZ SIĘ, ŻE UŻYTKOWANIE SERWISÓW INTERNETOWYCH ODBYWA SIĘ NA TWOJE WŁASNE I WYŁĄCZNE RYZYKO. PONADTO SMARTASS NIE OŚWIADCZA I NIE GWARANTUJE, ŻE SERWISY INTERNETOWE NIE ZAWIERAJĄ WIRUSÓW, KONI TROJAŃSKICH, ROBAKÓW, BOMB ZEGAROWYCH, WIRUSÓW-PAJĄKÓW, PROGRAMÓW TYPU CANCELBOT, USZKODZONYCH PLIKÓW LUB INNEGO PODOBNEGO OPROGRAMOWANIA, OPROGRAMOWANIA SZKODLIWEGO LUB MATERIAŁÓW, KTÓRE MOGĄ USZKODZIĆ, INGEROWAĆ, ZAKŁÓCAĆ, POGORSZYĆ LUB W INNY SPOSÓB PRZECIĄŻYĆ DOWOLNE URZĄDZENIE, SYSTEM KOMPUTEROWY LUB SIEĆ.

 25. Zwolnienie. O ile jest to dozwolone przez prawo, SMARTASS wyraźnie rezygnuje, a Ty zwalniasz SMARTASS ze wszelkich sporów co do szkód, urazów, strat i zobowiązań związanych z: (a) zaniedbaniami własnymi SMARTASS; (b) tym, że korzystanie z Serwisów internetowych będzie nieprzerwane lub wolne od błędów; (c) tym, że wszelkie usługi będą rzetelne, dokładne, bezpieczne, terminowe lub kompletne; (d) nieścisłością, nieterminowością lub niekompletnością jakichkolwiek informacji lub treści, w tym, ale nie wyłącznie, z liczeniem na takie informacje lub treści; (e) wszelkimi nieprawdziwymi stwierdzeniami lub zniekształceniami ze strony jakiegokolwiek Użytkownika; (f) Stronami internetowymi osób trzecich, w tym, ale nie wyłącznie, związanymi z dostępnością, warunkami użytkowania, praktykami poufności, informacją, treścią, materiałami, reklamą, opłatami, płatnościami, produktami lub usługami; (g) zachowaniem Użytkowników Serwisów internetowych online lub Użytkowników Klubu offline, w tym, ale nie wyłącznie, nękaniem, nadużyciami, pomówieniami, urazami, uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia, (g) zachowaniem osób trzecich, w tym, ale nie wyłącznie, hakerów lub innych osób zaangażowanych w nieautoryzowany dostęp, wykorzystywanie lub bezprawne przywłaszczenie jakichkolwiek informacji lub treści; (h) wszelkimi informacjami lub treściami, które mogą zostać bezprawnie przywłaszczone, otrzymane, usunięte, zniszczone lub wykorzystane przez inne osoby, a także przechowywane jako nieodpowiednie treści przez Użytkownika Serwisów internetowych.

 26. Ograniczenie odpowiedzialności. W stopniu dozwolonym przez prawo SMARTASS nie ponosi odpowiedzialności przed Użytkownikami lub osobami trzecimi za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne, specjalne, karne lub powiązane szkody powstałe w związku z usługami lub Serwisami internetowymi albo w jakikolwiek sposób z nimi związane, nawet jeśli został ostrzeżony o możliwości wystąpienia takich szkód. Pomimo tego, że w Warunkach użytkowania zaznaczono odwrotnie, jeśli zostanie ustalone, że SMARTASS jest przed Tobą odpowiedzialny, całkowita odpowiedzialność wynikająca m.in. z umowy, deliktu, odpowiedzialności bezpośredniej w żadnym przypadku nie przekroczy 500 (pięciuset) euro.

 27. Zgadzasz się zrekompensować straty i bronić SMARTASS przed wszelkimi sporami, w tym, ale nie wyłącznie, o straty, szkody, koszty, zobowiązania i uzasadnione koszty prawne i księgowe („Roszczenia”), które powstały lub stwierdza się, że powstały w wyniku: (A) naruszenia przez Ciebie Warunków użytkowania; (B) wykorzystania jakichkolwiek informacji lub treści dostarczanych lub przekazywanych przez Ciebie za pośrednictwem Serwisów internetowych; (C) użytkowania lub niewłaściwego użytkowania Serwisów internetowych, w tym, ale nie wyłącznie, nieautoryzowanego lub niezgodnego z prawem użytkowania Serwisów internetowych; (D) naruszenia przez Ciebie obowiązujących przepisów prawnych, zasad lub przepisów dotyczących użytkowania Serwisów internetowych; (E) użytkowania Serwisów internetowych przez inną osobę korzystającą z Twojego profilu. Dołożymy wszelkich rozumnych starań, aby niezwłocznie powiadomić Cię o wszelkich takich Roszczeniach, i możemy pomóc Ci naszym kosztem i według naszego uznania w ochronie wszelkich takich Roszczeń.

 28. Rezygnacja; Niewykonalność. Nieprzestrzeganie przez SMARTASS jakiegokolwiek przepisu (przepisów) Warunków użytkowania nie będzie uważane za zrzeczenie się żadnego innego przepisu lub prawa. Warunki użytkowania stanowią pełną umowę między Tobą a SMARTASS. Jeśli którekolwiek z postanowień Warunków użytkowania zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia będą egzekwowane w maksymalnie możliwym zakresie i zachowają pełną moc i ważność. Warunki użytkowania będą działały na rzecz SMARTASS, jego prawonastępców i spadkobierców.

 29. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zakończenia dostępu do Serwisów internetowych w dowolnym momencie, w tym zmiany dostępności wszelkich informacji, funkcji technicznych, bazy danych lub treści w Serwisach internetowych z dowolnego powodu lub bez niego, a zawieszenie lub usunięcie nastąpi natychmiast po dostarczeniu odpowiedniego powiadomienia. Możemy również nałożyć ograniczenia na określone funkcje lub dostęp do części lub wszystkich Serwisów internetowych. Wreszcie określamy zasady zachowania w Serwisach internetowych i zastrzegamy sobie prawo do żądania przestrzegania tych zasad od wszystkich Użytkowników Serwisów internetowych.

 30. W przypadku naruszenia niniejszych Warunków użytkowania zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia Ci dostępu do Serwisów internetowych w całości lub w części, w tym do usunięcia Twoich danych rejestracyjnych w Serwisach internetowych z powiadomieniem lub bez niego.

 31. Niniejsze Warunki użytkowania zostały opublikowane 15 marca 2023 roku, co jest również datą ich wejścia w życie. Data wejścia w życie następujących wersji Warunków użytkowania będzie również zaznaczona w ich tekście.